Celem fundacji jest:

Utworzenie i prowadzenie Domu stacjonarnego pobytu dla osób starszych, osamotnionych zagrożonych wykluczeniem i marginalizacją społeczną.  Stała rehabilitacja dla podopiecznych naszej Fundacji oraz osób kierowanych przez lekarzy specjalistów.


Przedmiotem działalności pożytku publicznego Fundacji jest:

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób.
Ochrona i promocja zdrowia.
Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży.
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji.
Promocja i organizacja wolontariatu.
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
Działania na rzecz mniejszości narodowych.