STATUT

Fundacji na rzecz Ludzi Osamotnionych ” Srebrne Lata ”

Rozdział 1

Postanowienia ogólne
par. 1
Fundacja pod nazwą Fundacja na rzecz Ludzi Osamotnionych ” Srebrne Lata ” zwana dalej Fundacją ustanowiona przez Marka Michalaka zamieszkałego w Poznaniu Oś. Czecha 94 / 8 zwanym dalej Fundatorem, aktem notarialnym w Kancelarii Notarialnej w Poznaniu przy ul. Młyńskiej za numerem repertorium A nr 15258/2000 z dnia 2 października 2000 roku, działa na podstawie przepisów Ustawy o fundacjach z dnia 6.IV.1984 r. / jedn.tekst: Dz.U.z 1991 r.Nr.46, Poz.203 / oraz niniejszego statutu.

par. 2
Fundacja ma osobowość prawną

par. 3
Siedzibą Fundacji jest miasto Poznań

par. 4
Właściwym ministrem jest Minister Rodziny , Pracy i Polityki Społecznej

par. 5
1.Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2.Dla właściwego realizowania celów społecznych Fundacja może prowadzić działalność
w kraju i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

par. 6
Fundacja może tworzyć filie i oddziały, a także przystępować do spółek i fundacji

par.7
1.Fundacja używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku ” Srebrne Lata ” Fundacja na rzecz Ludzi
Osamotnionych.

par. 8
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

Rozdział 2

Cele i zasady działania Fundacji

1.Celem Fundacji jest:

1.utworzenie domu całodobowego pobytu dla osób starszych oraz prowadzenie jego działalności

2.utworzenie ośrodka dziennego pobytu dla osób starszych wraz z klubem seniora
c. rehabilitacja dla podopiecznych Fundacji
d. zorganizowanie odpłatnej rehabilitacji ogólnodostępnej

3.zapewnienie tymczasowego lub długoterminowego zakwaterowania w pojedynczych lub wspólnych pokojach lub domach dla studentów , pracowników sezonowych lub innych osób

2.Fundacja realizuje cel utworzenia Domu dla osób starszych między innymi poprzez :

2.wykreślono
b. Budowę nowego Domu dla osób starszych zgodnie z przepisami prawa
c. Zagospodarowanie nieruchomości gruntowych przeznaczonych na działalność Domu
d. Opracowanie dokumentacji niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania placówki
oraz jej zarejestrowania w Rejestrze Wojewody Wielkopolskiego

2.Przedmiotem działalności pożytku publicznego fundacji jest:

3.wykreślono

4.ochrona i promocja zdrowia.
c. wykreślono
d. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy.
e. działalność kulturalna na rzecz seniorów
f. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz seniorów

Rozdział 3

Majątek i dochody Fundacji

par. 9
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 5000 złotych wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia.

par. 10
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

par. 11
Dochody Fundacji pochodzą z :
1.darowizn,spadków i zapisów
2.subwencji osób prawnych
3.dochodów ze zbiórek i imprez publicznych organizowanych przez Fundację lub na jej rzecz.
4.papierów wartościowych (bez prawa obrotu).
5.z odsetek bankowych.
6.dochodów z działalności gospodarczej.
7.z dochodów z majątku ruchomego, nieruchomego i praw majątkowych.
8.z małych grantów i konkursów oraz dotacji przyznawanych przez Centrum Inicjatyw Lokalnych na realizację zadań publicznych o charakterze informacyjnym, animacyjnym, edukacyjnym oraz o charakterze inicjatyw oddolnych.
9.z innych wpływów.

par. 12
1. Dochody z dotacji, spadków, zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów
statutowych Fundacji.
2. Zabrania się:

1.Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do
jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie ,
członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym
pożyciu, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani
z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej osobami bliskimi.

2.Przekazywania ich majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz
ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności
jeżeli przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3.Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz
ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to
wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.

4.Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji,
członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie na zasadach innych
niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach innych niż rynkowe

5.Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo
umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. .
par.13
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Fundacja składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, iż masa spadku znacznie przekracza długi spadkowe.

Rozdział 4.

Działalność gospodarcza Fundacji

par.14
Działalność gospodarcza Fundacji polegać będzie na prowadzeniu placówek handlowych jak np.: apteka, sklep spożywczy, gabinet odnowy biologicznej oraz działalności gastronomicznej.

Rozdział 5

Organa Fundacji

par. 15
1. Fundator do współpracy powołuje dwóch V-ce Prezesów wchodzących w Zarząd, Zarząd i Radę Nadzorczą
2. Mandat V-ce Prezesa , Członka Zarządu oraz Członka Rady Nadzorczej wygasa
a. wskutek złożenia pisemnej rezygnacji z dniem złożenia
b. śmierci
c. prawomocnego, skazującego wyroku sądu karnego, z dniem odwołania przez Zarząd

par. 16
Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji na rzecz Ludzi Osamotnionych Srebrne Lata uprawnionych jest dwóch członków Zarządu Fundacji działających wspólnie, bądź działający samodzielnie Prezes Fundacji.

par. 17
Zarząd Fundacji składa się z 3 – 9 osób.

par. 18
Zarząd Fundacji:
1. Sporządza sprawozdanie z działalności Fundacji
2. Sprawuje zarząd jej majątkiem.
3. Przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy.
4. Ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji.
5. Kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizacje celów statutowych.
6. Występuje z wnioskiem w sprawie zmian w statucie, połączenia oraz likwidacji Fundacji.
7. Zarząd powołuje osoby na stanowiska dyrektorów odpowiedzialnych za prowadzenie
odpowiednich pionów.

par. 19
Pracami Zarządu kieruje Prezes.

par. 20
Zarząd podejmuje uchwały większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy członków, w tym Prezesa.

par. 21
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.

par. 22
Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

par. 23
Wynagrodzenie członków Zarządu określa uchwałą Zarząd Fundacji

par. 24
Warunki pracy i płacy pracowników Fundacji określa Zarząd.

Par. 25
1. Rada Nadzorcza jest organem kontrolnym Fundacji
2. Rada składa się z 3 – 5 osób powoływanych przez Fundatora.
3. Członkowie Rady na pierwszym posiedzeniu wybierają spośród własnego grona Przewodniczącego, który kieruje pracami Rady.
4. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów.
5. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie Fundacji
6. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać w podległości służbowej, związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami Zarządu.
7. Członkowie Rady nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwa umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego, lub przestępstwa skarbowe.
8. Członkowie Rady mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne, miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

Zmiana statutu

par.26
Zmiana statutu może dotyczyć zmiany celu Fundacji

par. 27
Decyzję w sprawie zmiany statutu podejmuje Zarząd Fundacji większością głosów.

Postanowienia końcowe

par. 28
Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

par. 29
Decyzję o połączeniu podejmuje Zarząd Fundacji poprzez jednomyślną uchwałę.

par. 30
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów , do których została powołana lub wobec wyczerpania się środków finansowych i majątku.

par. 31
Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.

par. 32
Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się na cele społeczne.

par. 33

 Fundacja składa właściwemu ministrowi coroczne sprawozdania ze swojej działalności za rok ubiegły.

par. 34
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez właściwy Sąd.

Poznań dnia 16 maja 2022